ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
×
ΖΗΤΗΣΤΕ DEMO
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να ζητήσετε μια επίδειξη του μηχανήματος που σας ενδιαφέρει.

Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων;

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι είστε ασφαλής κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδας μας και ότι ο σκοπός ύπαρξης της είναι η επικοινωνία μας μαζί σας και η όσο το δυνατόν πιο άμεση εξυπηρέτησή σας. Θα θέλαμε να σας παρέχουμε κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία εκούσια μας χορηγείτε. Η  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική), που θα βρείτε εδώ θα σας ενημερώσει αναλυτικά για:

• τη μέθοδο συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα μας αλλά και την επεξεργασία τους από τους υπαλλήλους μας και τους εκτελούντες την επεξεργασία που αποτελούν συνεργάτες συνδεδεμένους με εμάς,
• τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, προς εξυπηρέτηση του λόγου για τον οποίο επικοινωνήσατε/συμβληθήκατε μαζί μας
• τα δικαιώματα σας, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία  με την επωνυμία «ΜΕ.S.SER IKE» με τον δ.τ. «OUZOUNIS MEDICAL», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 81 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας,  δια της παρούσας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται και να τα επεξεργαστεί μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και  να διενεργεί κάθε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής ΓΚΠΔ) και κάθε άλλο σχετικό εθνικό νόμο.

Έννοιες Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο (αυτό του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα) φυσικό πρόσωπο, το οποίο ο Κανονισμός αποκαλεί υποκείμενο των δεδομένων. Ενδεικτικά παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας σας ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή άλλα που αποκαλύπτουν την φυλετική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές πεποιθήσεις και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός ατόμου.  Η διάκριση τους σε απλά και αυτά των ειδικών κατηγοριών (γνωστά από το προηγούμενο νομικό καθεστώς ως ευαίσθητα) προτάσσει και διαφορετικό βαθμό προστασίας.

Επεξεργασία
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, (πχ η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους). Επομένως, κάθε πράξη που διενεργείται επί των στοιχείων ενός ατόμου, εφόσον αυτά έχουν ενταχθεί σε διαρθρωμένο σύνολο, το οποίο είναι προσβάσιμο με συγκεκριμένα κριτήρια, αποτελεί επεξεργασία και  θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς τον Κανονισμό.

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( η εταιρία μας εν προκειμένω).

Εκτελών την επεξεργασία
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας (πχ. λογιστές,μεταφορικές εταιρίες,τεχνικοί Η/Υ).

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να πατήσετε εδώ

Ποια είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, πως συλλέγονται και για ποιο σκοπό
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (επώνυμο, όνομα, ειδικότητα, ΑΦΜ, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) είναι αυτά που εσείς μας παρέχετε και αποτελούν τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για να επικοινωνούμε μαζί σας:
1. προς εξυπηρέτηση αιτήματος σας προς την εταιρία (επιδείξεις μηχανημάτων, απάντηση σε ερωτήματα που μας θέτετε κ.α)
2. για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία του καταστήματός μας μαζί σας
3. για την αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών προγραμμάτων καθώς και την παροχή μοναδικών προσφορών, εφόσον το επιθυμείτε.
4. για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ανάλυσης των προσωπικών σας προτιμήσεων και αναγκών
5. για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (π.χ. πώληση, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων)
6. την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών που απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία
7. κάθε άλλη υποχρέωση μας που απορρέει από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (π.χ. αρχειοθέτηση για φορολογικούς/λογιστικούς σκοπούς κ.α)

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα προβούμε σε επεξεργασία για άλλους λόγους, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση/έγκριση σας εφόσον αυτή απαιτείται.

Γνωστοποίηση στους υπάλληλους μας – ασφάλεια – ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα καθίστανται προσιτά στους υπαλλήλους μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που μας παρέχετε και να προχωρούν στην επεξεργασία τους σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μας βάσει των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ελήφθησαν προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Μοναδικός σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η προώθηση, εξυπηρέτηση, υποστήριξη, και εκτέλεση της συναλλακτικής σας σχέσης μαζί μας καθώς και η εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών και υποχρεώσεων μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως τη διαβαθμισμένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και τη βεβαιότητα ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία/μεταβολή, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Δεν επιτρέπουμε την πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ έχει υιοθετηθεί κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλεια τους. Τα προσωπικά σας δεδομένα εισάγονται στα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας καθώς και στις βάσεις δεδομένων που τηρούμε και υφίστανται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά το χρόνο καθορισμού των μέσων και τρόπου επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχεδιασμένα για την προστασία των δεδομένων σας, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας. Δημιουργήσαμε διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων για την αποτροπή κάθε παραβίασης με αποτέλεσμα την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού παραβίασης και την βέλτιστη προστασία της ιδιωτικότητας, των δικαιωμάτων και  των ελευθεριών σας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων που εσείς μας χορηγήσατε
Η εταιρία μας εγγυάται ότι δεν θα κοινοποιήσει, διαβιβάσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει, ή παράσχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που κατέχει σε τρίτους πλην των άμεσων συνεργατών της. Η κοινοποίηση ή η παροχή πρόσβασης διενεργείται μόνο προς εξυπηρέτηση του σκοπού που ορίστηκε είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε μέσω της συγκατάθεσης που μας δώσατε, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των εκ του νόμου υποχρεώσεων της εταιρίας μας έναντι των αρμοδίων διοικητικών ή δικαστικών αρχών βάσει της κείμενης εθνικής ή/και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή των έννομων συμφερόντων μας.

Εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με εμάς είναι όσοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμείς κατέχουμε με παροχή αυτών είτε
α) άμεσα από την ίδια την Εταιρεία σε συνεργάτη της (π.χ. εταιρία marketing, courier, μεταφορική) είτε
β) έμμεσα σε εκτέλεση σύμβασης που συνήφθη μεταξύ ημών και των συνεργατών μας προς εξυπηρέτηση συμμόρφωσης σε έννομη υποχρέωση μας  (π.χ. λογιστικό γραφείο) είτε
γ) λόγω της πρόσβασής τους στα Μηχανογραφικά Συστήματα της Εταιρίας μας (π.χ. τεχνικός Η/Υ)

Επομένως, επεξεργασία των δεδομένων σας επιτελούν οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, (π.χ. λογιστικό γραφείο, μεταφορική εταιρία, τεχνικός Η/Υ, εταιρία marketing) οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα που τους χορηγούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μας όσον αφορά στα μέσα και τον τρόπο επεξεργασίας  και στους σκοπούς που εμείς έχουμε ορίσει και τους οποίους ανωτέρω σας γνωστοποιήσαμε. Οι υπάλληλοι τους αποκτούν και αυτοί με τη σειρά τους διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα που τους παρέχουμε ενώ φροντίζουμε να τους παρέχονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την παροχή της υπηρεσίας που τους ανατέθηκε.

Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους Εκτελούντες την επεξεργασία
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία έχουν δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας:
α) να προστατεύουν και να διαφυλάττουν τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία δεσμεύτηκαν να επεξεργάζονται σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μας
β) Να μην καταστρέψουν, αλλοιώσουν, αντιγράψουν, αποκαλύψουν, κοινοποιήσουν, διαβιβάσουν ή παράσχουν πρόσβαση χωρίς έγγραφη άδεια από εμάς τα προσωπικά δεδομένα στα οποία τους παρασχέθηκε πρόσβαση και επεξεργάζονται δια και για λογαριασμό μας σε οποιονδήποτε τρίτο
γ) να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προς εξασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
δ) να συμμορφώνονται με κάθε νόμο σχετικό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ΓΚΠΔ.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ
Ενδέχεται τμήμα μόνο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, e-mail, αριθμός τηλεφώνου) και μόνο για τον σκοπό της ενημέρωσης σας (υπηρεσίες newsletter)  σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και τα μηχανήματα που εμπορευόμαστε να διαβιβασθούν  σε εταιρία με έδρα σε χώρα  εκτός ΕΕ (εν προκειμένω τις ΗΠΑ) που όμως πάντα επιβεβαιώνουμε ότι παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις συμμόρφωσης που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε
α) η συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται
β)η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης,
γ) η συμμόρφωση της Εταιρείας σε υποχρέωση που πηγάζει από το νόμο (π.χ εργατική, ασφαλιστική ,φορολογική νομοθεσία κ.ά.),
δ) τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του συγκεκριμένου επιδιωκόμενου σκοπού. Σε κάθε περίπτωση, κριτήριο για τον καθορισμό του χρόνου αποθήκευσης αποτελεί η συμμόρφωση με τις προθεσμίες που ορίζονται  στο νόμο, η αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε προηγούμενη συγκατάθεσή σας, τότε θα είμαστε  σε θέση να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο έως ότου αιτηθείτε την διαγραφή τους από την βάση δεδομένων μας, ανακαλώντας με αυτόν τον τρόπο την συγκατάθεση που μας δώσατε.

Απόσυρση Συγκατάθεσης
Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας παραχωρήσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. είτε χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο απεγγραφής στην αρχική μας σελίδα, είτε με αποστολή  e-mail στο info@ouzounismedical.gr, είτε τέλος με επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση (28ης Οκτωβρίου 81, Θεσσαλονίκη). Η ανάκληση όμως της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση σας για το χρόνο πριν από την ανάκληση της.

Cookies

Η ιστοσελίδα της εταιρίας «ΜΕ.S.SER IKE» με τον δ.τ. «OUZOUNIS MEDICAL» μόνο μετά από ειδική προς τούτο συγκατάθεσή σας, επιτρέπει την εγκατάσταση cookies κατά την επίσκεψή σας σε αυτήν. Εξαίρεση ως προς αυτήν την συγκατάθεση αποτελούν μόνο τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, τα οποία δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν από τα συστήματά μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται μέσω του φυλλομετρητή του επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο στον υπολογιστή του ή όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιεί. Σκοπός τους είναι γενικά να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο επισκέπτης, για την δραστηριότητά του τελευταίου ή τις προτιμήσεις του. Δεν ταυτοποιούν προσωπικά τον επισκέπτη, απλώς παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες ανάλογα με το είδος τους όπως πχ τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το λειτουργικό της σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών,  κατ΄ εξαίρεση τη σύνταξη ανώνυμων αθροιστικών στατιστικών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου  που επισκέπτεται, τη βελτίωση του περιεχόμενό του κ.α. Τα cookies διευκολύνουν την  περιήγησή του επισκέπτη στους διάφορους δικτυακούς τόπους, θυμούνται τις προτιμήσεις του και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία του φροντίζοντας ώστε οι προωθητικές ενέργειες και διαφημίσεις που βλέπει στο διαδίκτυο να είναι συναφείς με τα ενδιαφέροντά του.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας είναι μόνιμα cookies που παραμένουν στον υπολογιστή ή την συσκευή σας ως την λήξη τους κάτι που επιτρέπει  την αναγνώριση της συσκευής σας, όταν ξανανοίξετε τον φυλλομετρητή σας ούτως ώστε η πλοήγησή σας να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη. Αυτά τα cookies μπορούν να ρυθμίζονται, διαγράφονται ή και να αποκλείονται μερικά ή ολικά είτε μέσω του συνδέσμου που απενεργοποιεί τα cookies στην ιστοσελίδα μας  επιλέγοντας τον ανάλογο σύνδεσμο, είτε μέσω των προσωπικών ρυθμίσεων της συσκευής σας. Παρόλα αυτά, όπως ήδη προαναφέρθηκε, κάποιες λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου είναι δυνατές μόνο μέσω της χρήσης συγκεκριμένων cookies και για αυτό το λόγο τα τελευταία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιηθούν καθώς ενδέχεται η απόρριψη τους να οδηγήσει σε αδυναμία χρήσης των λειτουργιών αυτών.

Τα cookies που μετά από την παρούσα ενημέρωση σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρική ιστοσελίδα μας είναι τα εξής:

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που γίνονται από εσάς, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν σε αυτήν την περίπτωση.

Πάροχος Cookie Περιγραφή Λήξη
ouzounismedical.gr OptanonConsent/ Kαθορίζονται από τη λύση συμμόρφωσης cookie της OneTrust. Αποθηκεύουν  πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος και εάν οι επισκέπτες έχουν δώσει ή αποσύρει τη συγκατάθεση τους για τη χρήση κάθε κατηγορίας. Αυτό επιτρέπει στους κατόχους ιστότοπων να αποτρέπουν τη χρήση cookie σε οποιαδήποτε κατηγορία στο πρόγραμμα περιήγησης χρηστών, όταν δεν δίδεται συναίνεση. Δεν περιέχουν πληροφορίες που να μπορούν να προσδιορίσουν τον επισκέπτη του ιστότοπου.

 

1 έτος
www.appocalypsis.com

 

PHPSESSID

 

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση banner Μία συνεδρία
www.appocalypsis.com

 

__cfduid

 

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση banner Ένας μήνας
www.appocalypsis.com

 

Appo_2qcb

 

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση banner Μερικά δευτερόλεπτα
Cookies Απόδοσης

Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να μετράμε επισκέψεις και προελεύσεις κυκλοφορίας, ώστε να υπολογίζουμε να βελτιώνουμε την απόδοση της ιστοσελίδας μας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδας μας.

Πάροχος Cookie Περιγραφή Λήξη
ouzounismedical.gr

 

_ga

 

Σχετίζεται με την Google Universal Analytics – η οποία αποτελεί σημαντική αναβάθμιση για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία ανάλυσης της Google. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, εκχωρώντας έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό ως αναγνωριστικό των πελατών. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων. .

 

Δύο έτη
ouzounismedical.gr

 

_gid

 

Σχετίζεται με την Google Universal Analytics. Αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που ο χρήστης  επισκέπτεται.

 

Μία ημέρα
ouzounismedical.gr

 

_gat

 

Συσχετίζεται με το Google Universal Analytics, σύμφωνα με την τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του ποσοστού αιτημάτων – περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστότοπους υψηλής επισκεψιμότητας.

 

Ένα λεπτό
ouzounismedical.gr _glcxxxx Google conversion tracking cookie 3 μήνες
Στοχευμένα Cookies

Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω της ιστοσελίδας μας από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας συμπεριλαμβανομένης και της Google. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για την ανίχνευση ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλες τοποθεσίες τις οποίες επισκέπτεστε ακόμη και σε χρόνο μεταγενέστερο της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας. Λειτουργούν αναγνωρίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα απολαμβάνετε τις στοχευμένες διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους.  Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας αλλά εμείς δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

Πάροχος Cookie Περιγραφή Λήξη
www.youtube.com YSC

 

Το YouTube είναι μια πλατφόρμα που ανήκει στην Google με σκοπό τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο που είναι ενσωματωμένα σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες Google, προκειμένου να προβάλλονται στοχευμένες διαφημίσεις σε επισκέπτες ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. Μία Συνεδρία
doubleclick.net

 

test_cookie

 

Αυτός ο τομέας ανήκει στο Doubleclick (Google). Το Doubleclick είναι η υποβολή προσφορών της Google για ανταλλαγή διαφημίσεων σε πραγματικό χρόνο.

 

15 λεπτά
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE

 

Το YouTube είναι μια πλατφόρμα που ανήκει στην Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο που είναι ενσωματωμένα σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλονται στοχευμένες διαφημίσεις σε επισκέπτες του διαδικτύου, σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό για να εντοπίζει την προβολή των βίντεο. 6 μήνες
doubleclick.net

 

IDE

 

Αυτός ο τομέας ανήκει στο Doubleclick (Google). Η Το Doubleclick είναι η υποβολή προσφορών της Google για ανταλλαγή διαφημίσεων σε πραγματικό χρόνο.

 

Ένα έτος
youtube.com

 

GPS

 

Το YouTube είναι μια πλατφόρμα που ανήκει στην Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο που είναι ενσωματωμένα σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλονται στοχευμένες διαφημίσεις σε επισκέπτες διαδικτύου, ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων.

 

30 λεπτά

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή   ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτά και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου της συσκευής σας κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας.

Αν επιλέξετε να μην επιτρέψετε τη χρήση των cookies κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να περιηγηθείτε με ασφάλεια και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λειτουργικότητα που μπορούμε να σας παρέχουμε. Τότε όμως ενδέχεται είτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την πλήρη λειτουργία του ιστοτοπου είτε χρειαστεί να εισάγεται εκ νέου μερικά στοιχεία σας εφόσον είναι απαραίτητο για την ενέργειες που θα μας ζητήσετε να πραγματοποιήσουμε.

Στην περίπτωση που επιτρέψετε τη λειτουργία των cookies και χρησιμοποιείτε υπολογιστή κοινής χρήσεως, παρακαλούμε με τη λήξη της επίσκεψής σας να κάνετε αποσύνδεση χρήστη.

Αναλυτικές και ασφαλείς  πληροφορίες για την λειτουργία των cookies κατά την χρήση του διαδικτύου μπορεί κάθε επισκέπτης να αναζητήσει τόσο στην ιστοσελίδα αυτή ή αν εισέρχεστε μέσω της Google εδώ.

Ακολούθως παρατίθενται παραπομπές των βασικότερων web browser οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις.
Συνίσταται να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση.

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/apaloifh-cookies-kai-dedomenwn-istoselidwn-firefox
• Safari: https://support.apple.com/el-gr/guide/safari/sfri11471/mac

Για τους web browsers άλλων κατασκευαστριών εταιρειών παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη επίσημη βιβλιογραφία τους.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την πολιτική για τα cookies οποτεδήποτε. Κάθε αλλαγή στην πολιτική  των cookies θα ισχύσει από τη στιγμή που η ανανεωμένη πολιτική αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα μας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας
Δηλώνοντας ρητά ότι δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασία των δεδομένων που κατέχουμε και υπενθυμίζοντας σας ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας αναμένοντας την ενεργή συμμετοχή σας στην επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μετά από κάθε διαφοροποίησή τους, σας ενημερώνουμε ότι έχετε  ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης της εταιρίας μας σε κάθε υποχρέωση που προ/κύπτει από τον νόμο ή για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων μας, δικαίωμα:
• Ενημέρωσης  για το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, πώς και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε, τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους τυχόν αποδέκτες, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης, καθώς και για την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, αντίρρησης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων, όπως πιο κάτω αναλυτικά αναφέρονται
• Πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή επιβεβαίωσης για το κατά πόσον ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους τυχόν αποδέκτες, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης, το δικαίωμα υποβολής αιτημάτων (αρ.15)
• Διόρθωσης ανακριβών/ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (αρ. 16)
• Διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχτηκαν αρχικά ή έχετε ανακαλέσει την συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίστηκε η επεξεργασία ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία (αρ.17)
• Περιορισμού της επεξεργασίας για όσο χρόνο απαιτείται για την εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία (πχ λόγω ανακριβών δεδομένων, παράνομης επεξεργασίας, θεμελίωσης νομικής αξίωσης σας ή εξακρίβωσης υπέρτερου έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας) (αρ.18)
• Φορητότητας των δεδομένων σας απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή ακόμη και σε σας σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο (αρ.20)
• Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Εμείς, μετά από επικοινωνία σας μαζί μας, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματος σας (αρ. 21)
• Ανάκλησης προηγούμενης συγκατάθεσης
• Υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, fax. 210. 6475628, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr ή μέσω της δικτυακής πύλης (www.dpa.gr-υποβολή καταγγελίας),  εφόσον θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας καταπατώνται.

Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με επιστολή στην διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 81, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 546 42, ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@ouzounismedical.gr, στην οποία θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, τον λόγο επικοινωνίας σας μαζί μας και τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά). Εμείς, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας, και αφού επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, θα σας απαντήσουμε δωρεάν ή θα σας ζητήσουμε λίγο χρόνο ακόμη (το μέγιστο δύο ακόμη μήνες), αν το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων που πρέπει να επιληφθούμε και δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ενδέχεται να χρειαστεί να καταβληθεί εύλογο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ouzounismedical.gr

Ενημερωθείτε για την τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής  θα γίνεται όποτε υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή στις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από το εθνικό ή το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παρακαλούμε πολύ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν τροποποιήσεις της.

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε στις  27/10/2020