ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
×
ΖΗΤΗΣΤΕ DEMO
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να ζητήσετε μια επίδειξη του μηχανήματος που σας ενδιαφέρει.

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία με την επωνυμία «ΜΕ.S.SER IKE» με τον δ.τ. «OUZOUNIS MEDICAL», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 81 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δια της παρούσας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται και να τα επεξεργαστεί μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και να διενεργεί κάθε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής ΓΚΠΔ) και κάθε άλλο σχετικό εθνικό νόμο.


Έννοιες Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο (αυτό του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα) φυσικό πρόσωπο, το οποίο ο Κανονισμός αποκαλεί υποκείμενο των δεδομένων. Ενδεικτικά παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας σας ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή άλλα που αποκαλύπτουν την φυλετική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές πεποιθήσεις και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός ατόμου. Η διάκριση τους σε απλά και αυτά των ειδικών κατηγοριών (γνωστά από το προηγούμενο νομικό καθεστώς ως ευαίσθητα) προτάσσει και διαφορετικό βαθμό προστασίας.


Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, (πχ η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους). Επομένως, κάθε πράξη που διενεργείται επί των στοιχείων ενός ατόμου, εφόσον αυτά έχουν ενταχθεί σε διαρθρωμένο σύνολο, το οποίο είναι προσβάσιμο με συγκεκριμένα κριτήρια, αποτελεί επεξεργασία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς τον Κανονισμό.


Υπεύθυνος επεξεργασίας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( η εταιρία μας εν προκειμένω).


Εκτελών την επεξεργασία

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας (πχ. λογιστές,μεταφορικές εταιρίες,τεχνικοί Η/Υ).


Ποια είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, πως συλλέγονται και για ποιο σκοπό

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (επώνυμο, όνομα, ειδικότητα, διεύθυνση, πόλη, ΑΦΜ, ΤΚ. τηλέφωνο, e-mail) είναι αυτά που εσείς μας παρέχετε και αποτελούν τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για να επικοινωνούμε μαζί σας:

1.  προς εξυπηρέτηση αιτήματος σας προς την εταιρία (επιδείξεις μηχανημάτων, απάντηση σε ερωτήματα που μας θέτετε κ.α)

2.  για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία του καταστήματός μας μαζί σας

3.  για την αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών προγραμμάτων καθώς και την παροχή μοναδικών προσφορών, εφόσον το επιθυμείτε.

4.  για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ανάλυσης των προσωπικών σας προτιμήσεων και αναγκών

5.  για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (π.χ. πώληση, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων)

6.  την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών που απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία

7.   κάθε άλλη υποχρέωση μας που απορρέει από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (π.χ. αρχειοθέτηση για φορολογικούς/λογιστικούς σκοπούς)

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα προβούμε σε επεξεργασία για άλλους λόγους, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση/έγκριση σας εφόσον αυτή απαιτείται.


Γνωστοποίηση στους υπάλληλους μας – ασφάλεια – ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα καθίστανται προσιτά στους υπαλλήλους μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που μας παρέχετε και να προχωρούν στην επεξεργασία τους σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μας βάσει των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ελήφθησαν προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Μοναδικός σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η προώθηση, εξυπηρέτηση, υποστήριξη, και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας καθώς και η εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών και υποχρεώσεων μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως τη διαβαθμισμένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, βεβαιότητα ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία/μεταβολή, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Δεν επιτρέπουμε την πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ έχει υιοθετηθεί κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλεια τους. Τα προσωπικά σας δεδομένα εισάγονται στα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας καθώς και στις βάσεις δεδομένων που τηρούμε και υφίστανται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά το χρόνο καθορισμού των μέσων και τρόπου επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχεδιασμένα για την προστασία των δεδομένων σας, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας. Δημιουργήσαμε διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων για την αποτροπή κάθε παραβίασης με αποτέλεσμα την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού παραβίασης και την βέλτιστη προστασία της ιδιωτικότητας, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.


Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων που εσείς μας χορηγήσατε

Η εταιρία μας εγγυάται ότι δεν θα κοινοποιήσει, διαβιβάσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει, ή παράσχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που κατέχει σε τρίτους πλην των άμεσων συνεργατών της. Η κοινοποίηση ή η παροχή πρόσβασης διενεργείται μόνο προς εξυπηρέτηση του σκοπού που ορίστηκε είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε μέσω της συγκατάθεσης που μας δώσατε, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των εκ του νόμου υποχρεώσεων της εταιρίας μας έναντι των αρμοδίων διοικητικών ή δικαστικών αρχών βάσει της κείμενης εθνικής ή/και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή των έννομων συμφερόντων μας.

Εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με εμάς είναι όσοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμείς κατέχουμε με παροχή αυτών είτε

α) άμεσα από την ίδια την Εταιρεία σε συνεργάτη της (π.χ. εταιρία marketing, courier, μεταφορική) είτε

β) έμμεσα σε εκτέλεση σύμβασης που συνήφθη μεταξύ ημών και των συνεργατών μας προς εξυπηρέτηση συμμόρφωσης σε έννομη υποχρέωση μας (π.χ. λογιστικό γραφείο) είτε

γ) λόγω της πρόσβασής τους στα Μηχανογραφικά Συστήματα της Εταιρίας μας (π.χ. τεχνικός Η/Υ)

Επομένως, επεξεργασία των δεδομένων σας επιτελούν οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, (π.χ. λογιστικό γραφείο, μεταφορική εταιρία, τεχνικός Η/Υ, εταιρία marketing) οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα που τους χορηγούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μας όσον αφορά στα μέσα και τον τρόπο επεξεργασίας και στους σκοπούς που εμείς έχουμε ορίσει και τους οποίους ανωτέρω σας γνωστοποιήσαμε. Οι υπάλληλοι τους αποκτούν και αυτοί με τη σειρά τους διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα που τους παρέχουμε ενώ φροντίζουμε να τους παρέχονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την παροχή της υπηρεσίας που τους ανατέθηκε.


Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους Εκτελούντες την επεξεργασία

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία έχουν δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας:

α) να προστατεύουν και να διαφυλάττουν τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία δεσμεύτηκαν να επεξεργάζονται σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μας

β) Να μην καταστρέψουν, αλλοιώσουν, αντιγράψουν, αποκαλύψουν, κοινοποιήσουν, διαβιβάσουν ή παράσχουν πρόσβαση χωρίς έγγραφη άδεια από εμάς τα προσωπικά δεδομένα στα οποία τους παρασχέθηκε πρόσβαση και επεξεργάζονται δια και για λογαριασμό μας σε οποιονδήποτε τρίτο

γ) να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προς εξασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

δ) να συμμορφώνονται με κάθε νόμο σχετικό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ΓΚΠΔ.


Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ

Ενδέχεται τμήμα μόνο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, e-mail, αριθμός τηλεφώνου) και μόνο για τον σκοπό της ενημέρωσης σας (υπηρεσίες newsletter) σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και τα μηχανήματα που εμπορευόμαστε να διαβιβασθούν σε εταιρία με έδρα σε χώρα εκτός ΕΕ (εν προκειμένω τις ΗΠΑ) που όμως πάντα επιβεβαιώνουμε ότι παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις συμμόρφωσης που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω εκτελεστικής της απόφασης (ΕΕ 2016/1250-Privacy Shield).


Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε

α) η συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται

β)η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης,

γ) η συμμόρφωση της Εταιρείας σε υποχρέωση που πηγάζει από το νόμο (π.χ εργατική, ασφαλιστική ,φορολογική νομοθεσία κ.ά.),

δ) τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας.


Χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του συγκεκριμένου επιδιωκόμενου σκοπού. Σε κάθε περίπτωση, κριτήριο για τον καθορισμό του χρόνου αποθήκευσης αποτελεί η συμμόρφωση με τις προθεσμίες που ορίζονται στο νόμο, η αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε προηγούμενη συγκατάθεσή σας, τότε θα είμαστε σε θέση να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο έως ότου αιτηθείτε την διαγραφή τους από την βάση δεδομένων μας, ανακαλώντας με αυτόν τον τρόπο την συγκατάθεση που μας δώσατε.


Απόσυρση Συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας παραχωρήσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. είτε χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο απεγγραφής στην αρχική μας σελίδα, είτε με αποστολή e-mail στο info@ouzounismedical.gr, είτε τέλος με επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση (28ης Οκτωβρίου 81, Θεσσαλονίκη). Η ανάκληση όμως της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση σας για το χρόνο πριν από την ανάκληση της.


Ποια είναι τα δικαιώματα σας

Δηλώνοντας ρητά ότι δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασία των δεδομένων που κατέχουμε και υπενθυμίζοντας σας ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας αναμένοντας την ενεργή συμμετοχή σας στην επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μετά από κάθε διαφοροποίησή τους, σας ενημερώνουμε ότι έχετε ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης της εταιρίας μας σε κάθε υποχρέωση που προ/κύπτει από τον νόμο ή για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων μας,
δικαίωμα:

•  Ενημέρωσης για το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, πώς και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε, τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους τυχόν αποδέκτες, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης, καθώς και για την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, αντίρρησης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων, όπως πιο κάτω αναλυτικά αναφέρονται

•  Πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή επιβεβαίωσης για το κατά πόσον ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους τυχόν αποδέκτες, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης, το δικαίωμα υποβολής αιτημάτων (αρ.15)

•  Διόρθωσης ανακριβών/ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (αρ. 16)

•  Διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχτηκαν αρχικά ή έχετε ανακαλέσει την συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίστηκε η επεξεργασία ή έτυχαν παράνομης επεξεργασίας ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία (αρ.17)

•  Περιορισμού της επεξεργασίας για όσο χρόνο απαιτείται για την εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία (πχ λόγω ανακριβών δεδομένων, παράνομης επεξεργασίας, θεμελίωσης νομικής αξίωσης σας ή εξακρίβωσης υπέρτερου έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας) (αρ.18)

•  Φορητότητας των δεδομένων σας απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή ακόμη και σε σας σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο (αρ.20)

•  Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Εμείς, μετά από επικοινωνία σας μαζί μας, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματος σας (αρ. 21)

•  Ανάκλησης προηγούμενης συγκατάθεσης

•  Υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, fax. 210. 6475628, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr ή μέσω της δικτυακής πύλης (www.dpa.gr-υποβολή καταγγελίας), εφόσον θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας καταπατώνται.


Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με επιστολή στην διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 81, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 546 42, ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@ouzounismedical.gr, στην οποία θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, τον λόγο επικοινωνίας σας μαζί μας και τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά). Εμείς, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας, και αφού επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, θα σας απαντήσουμε δωρεάν ή θα σας ζητήσουμε λίγο χρόνο ακόμη (το μέγιστο δύο ακόμη μήνες), αν το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων που πρέπει να επιληφθούμε και δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.
Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ενδέχεται να χρειαστεί να καταβληθεί εύλογο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.
Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ouzounismedical.gr


Ενημερωθείτε για την τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής θα γίνεται όποτε υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή στις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από το εθνικό ή το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παρακαλούμε πολύ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν τροποποιήσεις της.

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε στις 24/05/2018